Loisentaz

12 tekstów – auto­rem jest Loisen­taz.

Ro­zumiesz o co tu chodzi. 

myśl • 7 grudnia 2017, 13:32

LL

Na moim brzuchu set­ki wrażeń smutych
nie po­wiem ci te­go bo się wzruszysz niepot­rzeb­nie i zo­bacze niebo białe
to jest wa­runek byśmy mieli znak księżyca na kosmosie
bo gdy pat­rze w two­je ręce bla­de mam [...] — czytaj całość

wiersz • 7 grudnia 2017, 09:57

To niemoc spra­wia że błądze w weselu. 

myśl • 7 grudnia 2017, 07:08

L

Na kon­tek­st wyławiam sta­re wiersze
które bez­listow­nie lecą w przestrzeń
to aro­mat jak ka­wa budzi o ran­nej porze
gdzie mogę się po­silić i wy­pić ile dusza chce
czy­li łyżeczke 

wiersz • 7 grudnia 2017, 06:41

Aoo

Na wier­sz to zasługu­je zakaz
gdzie mogę pot­rze­bować gdy głupia me­lodia w te­lewi­zorze mi przeg­ry­wa bym się we­selił jak Char­li Chaplin
i to ty­le bym nie pi­sał jak człowiek normalny
bo le­piej się zaśmiać niż czuć to co czuje 

wiersz • 6 grudnia 2017, 15:57

obraz

Na mo­je myśli masz zde­cydo­wany odzew
mie­szasz smu­tek z zadowoleniem
to Tak wiadome
po­myśl cza­sem z żalem o mnie
bo jak mnie brak­nie to ko­go weźmiesz za łeb
po­wiesz schyl głowe
Przeproś
Ja lu­bię w To­bie uśmiech
Wte­dy wiem 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 grudnia 2017, 08:46

Era

Bo to zni­kome uczu­cie gdy na ław­ce w par­ku przy ga­lerii na manhattanie
ma­my ob­raz za­niku zniek­ształco­nego cmokaniem
to ty­toń i pa­pieros w us­tach a dokład­nie fil­ter plas­ti­kowy który pa­li pod­niebienie i nie poz­wa­la się odksztusić
to zapach
to landrynka
to cu­kier­ki miętowe
twój przy­ciąga mnie najbardziej
bo czu­je ak­sa­mit to jak bawełna
lub lateks 

wiersz • 5 grudnia 2017, 17:19

Altanka

To co zmienie w dro­ge nie ma się do wyjścia w ogóle
bo to co Ty mi uczysz mówić
za­wiera się w całym moim pojęciu
nie mie­szczę się w tym co w Ty masz w wyobrażeniach
Prze­mień mnie ja się nie zmienię
Bo ta­kiego mnie chcesz
Przes­tań ja w to nie wierzę, za cholerę
niedowiarku 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 grudnia 2017, 17:06

Wiara zaw­sze po­zos­ta­je niewiadomą. 

myśl • 5 grudnia 2017, 16:58

Na mo­ment zmienie stan wyob­raźni w stan znikłego wrażenia co mieści się w bra­ku mo­jego istnienia. 

myśl • 5 grudnia 2017, 16:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

7 grudnia 2017, 14:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Rozumiesz o co tu [...]

7 grudnia 2017, 13:32Loisentaz do­dał no­wy tek­st Rozumiesz o co tu [...]

7 grudnia 2017, 12:59Loisentaz wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

7 grudnia 2017, 09:57Loisentaz do­dał no­wy tek­st LL

7 grudnia 2017, 09:33piórem2 sko­men­to­wał tek­st To niemoc spra­wia że [...]

7 grudnia 2017, 07:08Loisentaz do­dał no­wy tek­st To niemoc spra­wia że [...]

7 grudnia 2017, 06:41Loisentaz do­dał no­wy tek­st L

6 grudnia 2017, 15:57Loisentaz do­dał no­wy tek­st Aoo

6 grudnia 2017, 14:49fyrfle sko­men­to­wał tek­st obraz

6 grudnia 2017, 08:46Loisentaz do­dał no­wy tek­st obraz